Prohithar, Gurukkal, Astrologer list

Srirangam Prohithars (Shastri,Hindu Priest,Astrologer,Shastri,Jothisham,Jothidar,Gurukkal,Prohithar) are providing the good service for Graha pravesam, Kalyanam(marriage), kragapravesam, kumbabisegam, sutharsana homam, ganapathi homam, laxmi homam, navagraha homam, Ayushya hoamam, jathaga parivathanai.

R. Desikan

No.5, Dasavathara Sannathi North Gate. Srirangam. Trichy.620006

+919443169525

S.Rengarajan-Prohithar

(For Bramin, Non Bramin) B2,G1 Ramanujam Aborts W.Adyavalanjan st. Srirangam trichy-6.

0431-3205373

+919362901750

Partha sarathi-Prohithar

(For Bramin, Non Bramin) srirangam Trichy -6

+919944844496