Karthigai 2018

Month wise Karthigai details and list 2018

Amavasai 2018 / Pournami 2018 / Pradosham 2018 / Karthigai 2018 / Ashtami 2018 / Navami 2018

Year - 2018 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January 16 Tue

1 Mon
31 Wed

14 Sun
29 Mon
26 Fri 9 Tue
24 Wed
10 Wed
25 Thu
February 15 Thu - 13 Tue
27 Tue
22 Thu 7 Wed
23 Fri
9 Fri
24 Sat
March 17 Sat

1 Thu
31 Sat

14 Wed
29 Thu
22 Thu 9 Fri
24 Sat
11 Sun
25 Sun
April 15 Sun 29 Sun 13 Fri
27 Fri
18 Wed 8 Sun
23 Mon
9 Mon
24 Tue
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May 15 Tue 29 Tue 13 Sun
27 Sun
15 Tue 8 Tue
22 Tue
9 Wed
23 Wed
June 13 Wed 27 Wed 11 Mon
25 Mon
12 Tue 6 Wed
20 Wed
7 Thu
21 Thu
July 12 Thu 27 Fri 10 Tue
25 Wed
9 Mon 6 Fri
20 Fri
7 Sat
21 Sat
August 11 Sat 26 Sun 9 Thu
23 Thu
5 Sun 4 Sat
18 Sat
5 Sun
19 Sun
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September 9 Sun 24 Mon 7 Fri
22 Sat
2 Sun
29 Sat
3 Mon
17 Mon
4 Tue
18 Tue
October 8 Mon 24 Wed 6 Sat
22 Mon
26 Fri 2 Tue
16 Tue
31 Wed
3 Wed
18 Thu
November 7 Wed 22 Thu 5 Mon
20 Tue
23 Fri 15 Thu
30 Fri
1 Thu
16 Fri
December 6 Tue 22 Sat 4 Tue
20 Thu
20 Thu 15 Sat
29 Sat
1 Sat
16 Sun

Amavasai 2017 / Pournami 2017 / Pradosham 2017 / Karthigai 2017 / Ashtami 2017 / Navami 2017

Year - 2017 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January 27 Fri
28 Sat
12 Thu 10 Tue
25 Wed
08 Sun 05 Thu
20 Fri
06 Fri
21 Sat
February 26 Sun 10 Fri
11 Sat
08 Wed
24 Fri
04 Sat 04 Sat
18 Sat
05 Sun
19 Sun
March 27 Mon 12 Sat 10 Fri
25 Sat
04 Sat
31 Fri
01 Tue
31 Thu
05 Sun
20 Mon
April 26 Wed 10 Mon 08 Sat
24 Mon
27 Thu 04 Tue
19 Wed
05 Wed
20 Thu
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May 25 Thu 10 Wed 08 Mon
23 Tue
25 Thu 03 Wed
18 Thu
04 Thu
19 Fri
June 23 Fri 09 Fri 06 Tue
21 Wed
21 Wed 01 Thu
17 Sat
02 Fri
18 Sun
July 23 Sun 08 Sat 06 Thu
21 Fri
19 Wed 01 Sat
16 Sun
30 Sun
02 Sun
17 Mon
31 Mon
August 21 Mon 07 Mon 05 Sat
19 Sat
15 Tue 15 Tue
29 Tue
16 Wed
30 Wed
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September 19 Tue 05 Tue 03 Sun
17 Sun
11 Mon 13 Wed
28 Thu
14 Thu
29 Fri
October 19 Thu 05 Thu 03 Tue
17 Tue
09 Mon 12 Thu
27 Fri
13 Fri
28 Sat
November 18 Sat 03 Fri 01 Wed
15 Wed
05 Sun 11 Sat
26 Sun
12 Sun
27 Mon
December 17 Sun 03 Sun 01 Fri
15 Fri
30 Sat
30 Sat 10 Sun
26 Tue
11 Mon
27 Wed